ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DIVADLE D21

1. Informace o Divadle D21

* Tyto zásady ochrany osobních údajů v Divadle D21, z.s., IČ: 26639050, se sídlem Záhřebská 21, 120 00 Praha 2, (dále jen „Divadlo D21“) upravuje zásady zpracování osobních údajů členů Klubu přátel Divadla D21 (dále jen „Klub přátel“, dále jen „člen KP“), zákazníků či návštěvníků Divadla D21, kteří učiní prostřednictvím webových stránek Divadla D21 www.divadlod21.cz (dále jen „webové stránky“) objednávku či rezervaci (dále jen „zákazník“) a zákazníků, kteří si objednají odběr newsletteru Divadla D21.
* Divadlo D21 působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme:

* Údaje poskytnuté zákazníky: V Divadle D21 zpracováváme osobní údaje o členech KP a zákaznících zejména v souvislosti s využíváním našich služeb (například za účelem prodeje vstupenek, při odběru newsletteru apod.). Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám poskytnou členové KP a zákazníci při zapojení do Klubu přátel nebo při vytvoření objednávky či rezervace. Dále zpracováváme také osobní údaje, které získáme tím, že zákazníci a členové KP používají naše služby.
* Tyto údaje zahrnují zejména:
* Email
* Jméno a příjmení
* Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze u členů KP)
* Telefonní číslo
* IP adresa
* Divadlo D21 nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.
* Údaje získané prostřednictvím cookies: Program na prodej a rezervaci vstupenek využívá informace o službách, jichž zákazníci využili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává zpracovatel (firma Go Out) údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených službách a o další aktivitě na webových stránkách. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

3. Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme

* Obecným účelem zpracování: Obecným účelem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování a zlepšování našich služeb, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby).
* Rezervace a prodej vstupenek: Pro rezervaci a prodej vstupenky, tj. pro splnění smlouvy mezi Divadlem D21 a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní a platební údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od rezervace či objednávky vstupenek, zpracování této rezervace či objednávky včetně zaplacení a případného doručení. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Divadlo D21 vyřídit Vaši rezervaci či objednávku.
* Nabídka služeb zákazníkům: Pro nabídku našich služeb zákazníkům Divadla D21 formou obchodních sdělení využívá Divadlo D21 především e-mailovou adresu.V tomto případě zasíláme obchodní sdělení (newsletter) o službách, jichž jste v Divadle D21 již využili a jehož zasílání jste si objednali. Nikdy nezasíláme obchodní nabídky služeb nebo produktů třetích osob. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Divadla D21 v podobě omezeného přímého marketingu. Divadlo D21 tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Newsletter zasíláme pouze zákazníkům, kteří se k jeho odběru zaregistrují. Registrace odběru newsletteru je zcela dobrovolná a nemá vliv na dokončení Vaší rezervace. Zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru nebo kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat.
* Nabídka služeb a propagace Divadla D21 členům KP: Pro nabídku našich služeb a propagaci Divadla D21 formou obchodních sdělení zasílaných členům KP využívá Divadlo D21 především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vaší objednávky zasílání newsletteru, která je zcela dobrovolná, a i v případě nezájmu o tuto službu můžete nadále plně využívat členství v KP. Newsletter objednáváte v průběhu registrace nebo přímo na webových stránkách divadla. Odběr newsletteru můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru. Nikdy nezasíláme obchodní nabídky služeb nebo produktů třetích osob.
* Komunikace: Divadlo D21 dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem komunikace s Vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom Vás upozornili na změnu představení či další okolnosti, týkající se vašeho vztahu k Divadlu D21.
* Zákaznická podpora: Pro zajištění zákaznické péče a podpory využíváme Vaše kontaktní údaje v případě problému, jakými jsou změna či zrušení představení a podobné služby zákaznické péče a podpory.
* Zlepšování našich služeb. Osobní údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb, včetně přidávání nových funkcí. Průběžně ověřujeme funkčnost a kvalitu našeho on-line systému prodeje a rezervací apod.
* Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Osobní údaje používáme k zajištění ochrany a bezpečnosti naší činnosti i našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů apod.
* Interní analýzy. Osobní údaje využíváme za účelem analýz zájmů našich diváků a vyhodnocení umělecké i obchodní činnosti divadla vůči divákům.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení (newsletter). Uživatelé i zákazníci Divadla D21 mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
* kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
* vznést námitku proti zpracování osobních údajů v Divadle D21 na e-mailové adrese info@divadlod21.cz.

5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům

* V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Divadlem D21 a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Divadlem D21.
* Pečlivě si vybíráme své pracovníky a partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši pracovníci a partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
* Divadlo D21 dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Divadlo D21 pro účely a způsobem, které Divadlo D21 stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Divadlo D21 využívá, patří:
* osoby, které pro nás externě zpracovávají účetnictví;
* osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (správa webu, software pro on-line prodej vstupenek apod.);
* osoby, které Vám doručují naše tištěné pozvánky na akce;
Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle D21 vám předložíme k nahlédnutí na požádání.
* Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
* Vaše data spravujeme pouze prostřednictvím systémů, které garantují plný soulad s GDPR. Jedná se o systémy Microsoft, Dropbox, Google a Apple.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

* Divadlo D21 zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu:
 vaše osobní údaje získané v rámci nákupu a rezervace vstupenek budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.
 Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
 Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.
* Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu také za účelem poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webových stránek). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

7. S kým a proč sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem realizace transakcí nebo poskytnutí jakýchkoli služeb, o které jste požádali, nebo je schválili, nebo s Vaším souhlasem. Osobní údaje sdílíme také se zprostředkovateli služeb (provozovatel prodejního systému, provozovatelé webových stránek, Česká pošta, a další.). Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle D21 Vám předložíme k nahlédnutí na požádání.

8. Přístup k Vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

* V případě registrace do prodejního systému „Go Out“ můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat své osobní údaje online. Upozorňujeme, že bez zpracování osobních údajů není účast v prodejním systému „Go Out“ možná.
* Odběr newsletteru můžete odhlásit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru případně formou emailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty info@divadlod21.cz.
* Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

9. Jaká jsou Vaše práva

* V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Divadlo D21 a požadovat:
Informace ohledně osobních údajů, které Divadlo D21 zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Divadlo D21. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto zásadách.
Přístup k údajům, které jste poskytli Divadlu D21 vytvořením objednávky nebo vstupem do Klubu přátel. V případě uplatnění tohoto práva Vám Divadlo D21 potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Divadlo D21 správně vyřídit Vaši objednávku nebo rezervaci.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Divadlo D21 zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Divadlo D21 nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Divadlo D21 Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Divadla D21 k jinému subjektu, kdy Divadlo D21 předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
* Právo vznést námitku proti zpracování: Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete informaci o novinkách v Divadle D21, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
* Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Divadlo D21 se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Bezpečnost

* Divadlo D21 dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Divadlo D21 klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
* Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Divadlo D21 pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

11. Jak nás můžete kontaktovat

* V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se obraťte Michaelu Lacigovou, tel: 774 482 922, mail: info@divadlod21.cz či písemně na naší adrese: Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha 2, 120 00.

12. Prohlášení Divadla D21

* Divadlo D21 jako správce Vašich osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
* Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení příslušného smluvního vztahu.

13. Zpracovatelé osobních údajů v Divadle D21

Konkrétní aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů v Divadle D21 vám předložíme k nahlédnutí na požádání.

14. Účinnost

* Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.